A HELL ENERGY Magyarország Kft. tiszteletben tartja az Ön magánszférájának védelmét és nagy gondot fordít a személyes adatok védelmére. Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy megfelelő információkat nyújtson a jelen weboldalon történő adatkezelésekről, valamint az Önt, mint érintettet megillető jogokról.

A HELL ENERGY Magyarország Kft. az adatkezelések során maradéktalanul megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak, így különösen a 2016/679 (EU) általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

  1. ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Cég neve:                                  HELL ENERGY Magyarország Kft.
Székhely:                                  1062 Budapest, Andrássy út 126.
Adószám:                                  13324223-4-44
Cégjegyzékszám:                       01-09-729429

Adatvédelmi tisztviselő:             [email protected]

(továbbiakban: Adatkezelő)

  1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, VALAMINT AZ ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE

Az Adatkezelő által a https://cofilling.com weboldalon végzett adatkezeléseket az alábbi táblázat tartalmazza.

Adatkezelés célja

Érintett adatok

Jogalap

Megőrzési idő

https://cofilling.com/weboldal Kapcsolat form-on keresztül beérkezett kérdések megválaszolása, termékkel kapcsolatos felvilágosítás nyújtása, információkérés, kommunikáció folytatása, szerződéses kapcsolat létesítése

(i)     azonosító adatok (pl. név)

(ii)   elérhetőségi adatok (pl. email cím, cím)

(iii)  kommunikáció tartalma

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése vagy GDPR 6. cikk (1) a) pont – az érintett hozzájárulása (az ügyfelekkel történő zökkenőmentes kommunikáció biztosítása)

a szerződés megszűnésétől számított 5 évig vagy amennyiben szerződéses kapcsolat nem jön létre, az adatkezelés céljához szükséges ideig; de legfeljebb az általános elévülési idő (5 év) leteltéig

Amennyiben jogi kötelezettség vagy szerződés teljesítése, illetve szerződés megkötése érdekében van szükség személyes adataira és Ön ezen adatok megadását megtagadja, úgy előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a vonatkozó szerződést, panasz kivizsgálást (azaz nem lehetséges a szolgáltatás nyújtása).

  1. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
  • Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a weboldal működtetése, szolgáltatásai nyújtása érdekében más társaságok közreműködését is igénybe veszi. E társaságok (adatfeldolgozók) olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint pl. a https://cofilling.com/ weboldal üzemeltetése, tárhelyszolgáltatás. Néhány esetben e társaságok is hozzáférnek a személyes adatokhoz annak érdekében, hogy az Adatkezelő nevében szolgáltatást nyújthassanak. Fontos azonban, hogy saját célra nem jogosultak az Ön személyes adatait felhasználni.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

Név

Cím

Tevékenység

Milcomp Services Kft.

2030 Érd, Csaba utca 67.

https://cofilling.com/ weboldal üzemeltetése, tárhelyszolgáltatás

 

  • Más adatkezelők részére történő adattovábbítás

Az Adatkezelő bizonyos esetekben személyes adatokat továbbít olyan személyek részére, akik ezen adatokat saját nevükben és javukra kezelik. Előfordulhat, hogy ilyen adattovábbítást jogszabály ír elő (mint például bizonyos tranzakciós, technikai vagy azonosító adatok továbbítása a rendőrség, illetve egyéb hatóság részére). Ugyanakkor egyéb esetben az adattovábbítás más jogalapon történik, különösen jogos érdek, vagy az Ön hozzájárulása alapján.

Abban az esetben is sor kerülhet az adatok harmadik személyekkel való megosztására, ha megalapozottan feltehető, hogy az adattovábbítás csalás megelőzése vagy kezelése, illetve a jelen weboldal támadástól való megóvása az Adatkezelő, illetve a felhasználók, más személyek vagy meghatározott társaságok tulajdonának és biztonságának védelme érdekében szükséges.

  1. ADATTOVÁBBÍTÁSOK

Bármely esetben, ha személyes adatokat az EGT területén kívülre továbbítunk, az alábbi felsorolt garanciák valamelyikével biztosítjuk a személyes adatok megfelelő védelmi szintjét:

  • személyes adatokat továbbíthatunk olyan országba, amely tekintetében az Európai Unió Bizottsága megállapította, hogy biztosított a megfelelő védelmi szint. Részletes információkért kérjük, látogasson el, az alábbi linken elérhető weboldalra: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries.
  • megfelelőségi határozat hiányában a megfelelő védelmi szintet az Európai Unió Bizottsága által elfogadott általános adatvédelmi kikötések alkalmazásával biztosítjuk.

A személyes adatok harmadik országba történő továbbításával kapcsolatos részletes és konkrét információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

  1. ÉRINTETTI JOGOK

Jog

Az adott jog tartalma

Az adatokhoz való hozzáférés

Kérése esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.

A helyesbítéshez való jog

Kérése esetén pontatlan személyes adatait javítjuk (helyesbítjük), valamint hiányos adatait kiegészítjük.

A törléshez való jog

Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén töröljük személyes adatait:

–       már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük;

–       Ön visszavonta a hozzájárulását;

–       Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre);

–       jogellenesen kezeltük adatait;

–       jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:

–       vitatja az adatok pontosságát;

–       az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljük;

–       nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli azokat;

–       Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk) egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérésére átadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más adatkezelőnek továbbítani.

A tiltakozáshoz való jog

Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonására az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül kerülhet sor:

–       E-mail: [email protected]

–       Postai úton a következő címre küldött levélben: 1062 Budapest, Andrássy út 126.

Panasz benyújtása

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi követelményeket.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

email cím: [email protected]

telefon: +36 1 391 1400

honlap: www.naih.hu